“เทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์ ๘๗ พรรษา
เทิดไท้องค์ราชา อโรคา ทศบารมี”
(กัณฑ์มหาราชและกัณฑ์ฉกษัตริย์)

ช่วงที่ 1

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 2

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network