“เทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์ ๘๗ พรรษา
เทิดไท้องค์ราชา อโรคา ทศบารมี” (เทศน์คาถาพัน)

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network