พิธีเปิดศูนย์วัตกรรมแห่งแรก เพื่อมุ่งใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรม ที่เน้นคุณภาพแบบยั่งยืน Global Innovation Incubator (GII)

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network