พิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก
แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เกษียณอายุฯ
ประจำปี ๒๕๕๗

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network