การจัดการจราจรพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2556

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

โดย ผศ.ดร.วนิดา คูอมรพัฒนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม

Leave a Reply