ชี้แจงกรณีหลักสูตรสอนนอกที่ตั้ง ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินหลักสูตรของ สกอ.

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

Leave a Reply