หลักจริยธรรมการทำวิจัยในคน ระเบียบวิธีวิจัยการคำนวณขนาดตัวอย่างสำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์ (ช่วงที่ 1)

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network