อวยพร วันสงกรานต์

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


โดย ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และสภามหาวิทยาลัยมหิดล

1 Comment

  1. punnee says:

    รายการต่างๆ ใน IPTV ไม่สามารถเปิด เพื่อรับชม

Leave a Reply