จริยธรรมการวิจัยในคน สำคัญไหม เกี่ยวข้องกับนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์อย่างไร

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network