การแสดงปาฐกถา ณัฐ ภมรประวัติ ครั้งที่ 23
เรื่อง ท้องถิ่น : หัวใจของการขับเคลื่อนสาธารณสุขมูลฐานสู่สุขภาพชุมชน

ช่วงที่ 1

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 2

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network