การประชุมชี้แจงและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ พ.ศ…

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network