บรรยายธรรมเรื่อง พระคุณธรรมของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดย พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน)

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network