โครงการประชุมเครือข่ายนโยบายบริหาร ทรัพยากรบุคคล (HR Policy Network) และเครือข่ายปฏิบัติการด้านบริหาร ทรัพยากรบุคคล (HR Network)

ช่วงที่ 1

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 2

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network