บรรยายพิเศษหัวข้อ Food Stylist ไอเดียสร้างสรรค์ในการตกแต่งอาหาร โดย Chef Zen

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network