บรรยายธรรม เรื่อง สีสรรแห่งชีวิต เลือกสีดีชีวีเป็นสุข
โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network