พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์แห่งจิต : พุทธปัญญากับความรู้สมัยใหม่
วันที่ 7 สิงหาคม 2552

ช่วงที่ 1 ภาพรวมของสุขภาพจิตและความเจ็บป่วยทางจิตในสังคมไทย

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 2 จิตบำบัดโดยใช้การเจริญสติเป็นฐาน:กรณีศึกษาโรคสมาธิสั้นและโรคออทีสติค

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 3 จิตบำบัดและการสร้างสุขภาพจิตด้วยเมตตาภาวนา

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 4 สรุปการเจริญสติและจิตบำบัดในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network