พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์แห่งจิต : พุทธปัญญากับความรู้สมัยใหม่
วันที่ 6 สิงหาคม 2552

ช่วงที่ 1 พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์แห่งจิต: เผชิญหน้ากันและร่วมมือกัน

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 2 ภาพรวมของสุขภาพจิตและความเจ็บป่วยทางจิตในสังคมอเมริกัน

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 3 แนวการศึกษาเรื่องสุขภาพจิตและความเจ็บป่วยทางจิตในพุทธศาสนา

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 4 จิตบำบัดโดยใช้การเจริญสติเป็นฐาน: กรณีศึกษาโรคซึมเศร้าและวิตกกังวล

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network