สัปดาห์วิชาการ ณ หอสมุดและคลังความรู้
วันที่ 5 สิงหาคม 2552

ช่วงที่ 1 การบรรยายเรื่อง แนวคิดของการพัฒนางานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 2 การใช้เทคโนโลยีกับการบริหารจัดการคลังภาพ : มรดกความทรงจำ

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network