สัปดาห์วิชาการ ณ หอสมุดและคลังความรู้ วันที่ 4 สิงหาคม 2552

ช่วงที่ 1 การเสวนาเรื่อง บทบาทของห้องสมุด : ในมุมมองของผู้รับบริการด้านการเรียน การสอนและการวิจัย

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 2 บทบาทบรรณารักษ์ยุคใหม่ในการพัฒนาคลังความรู้

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 3 เทคโนโลยี 2.0 กับการปรับเปลี่ยนบริการห้องสมุดให้ก้าวสู่ Library 2.0

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 4 มาตรฐานสื่อดิจิทัล ประเด็นสำคัญสำหรับคลังความรู้ดิจิทัล

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network