การเปิดห้องประชุมมีเกรทอย่างเป็นทางการ
และบรรยายพิเศษ เรื่อง University of Liverpool, its Standing and Research Vision

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network