• vod
 • แถลงข่าว “ความสำคัญของเทคโนโลยี การใช้หุ่นยนต์ทางการแพทย์ และนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการสนับสนุนการใช้ Robot ในสถานการณ์ปัจจุบัน”

  ... watching now

 • vod
 • Going Together with Sornchai through School-Based Malaria Controlคณะเวชศาสตร์เขตร้อน

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • การเปิดห้องประชุมมีเกรทอย่างเป็นทางการ
  และบรรยายพิเศษ เรื่อง University of Liverpool, its Standing and Research Vision

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • Research Experience for the Treatment of Malaria และ How Do People Become Immune to Malaria

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • เหลียวหลังแลหน้า…มุ่งสู่การวิจัยด้านโรคเขตร้อนระดับโลก

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • งานปาฐกถาศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ ครั้งที่ 3 บรรยายเรื่อง Snake Bites in Thailand : Adventures and Discoveries with Sornchai Looareesuwan

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • พิธีเปิดสำนักงานหน่วยวิจัย โรคเขตร้อน มหิดล-
  อ๊อกซ์ฟอร์ด Mahidol – Oxford Tropical Medicine Research Unit (MORU)

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network