• new-vod
 • อัปเดตสถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลกและในประเทศไทย : ถอดบทเรียนเพื่อก้าวผ่านวิกฤติ

  ... watching now

 • new-vod
 • อัปเดตสถานการณ์ COVID-19: เรื่องควรรู้เกี่ยวกับ COVID-19 Vaccines

  ... watching now

 • new-vod
 • Updates in WFME standards

  ... watching now

 • vod
 • Collaborative Learning in Online Courses

  ... watching now

 • vod
 • “อัปเดตสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่”

  ... watching now

 • vod
 • Technology Enhanced Learning in the US. เทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในประเทศสหรัฐอเมริกา

  ... watching now

 • waiting vod
 • งานนิทรรศการสัปดาห์วันมะเร็งโลก ประจำปี 2564 เรื่องมะเร็งต่อมน้ำเหลือง…รักษาได้

  ... watching now

 • vod
 • สถานการณ์ วิกฤตโควิด-19 “4 เดือนภายหลังโลกเริ่มมีการฉีดวัคซีน” ประสิทธิภาพ และอาการไม่พึงประสงค์ของวัคซีน

  ... watching now

 • vod
 • งานนิทรรศการสัปดาห์วันมะเร็งโลก ประจำปี 2564 เรื่อง เรียนรู้สู้มะเร็งด้วยการออกกำลังกาย

  ... watching now