• livestream
 • การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 -201

  ... watching now

 • livestream
 • การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 -202

  ... watching now

 • livestream
 • การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 – 203

  ... watching now

 • new-vod
 • รู้ทันเนื้องอกและมะเร็งสมองกับศิริราช (วันที่ 2)

  ช่วงที่ 1 การบรรยาย เรื่อง รู้ทันเนื้องอกอละมะเร็งสมองกับศิริราช โดย ผศ.นพ.ศรันย์ นันทอารี ช่วงที่ 2 การบรรยาย เรื่อง เวชศาสตร์ฟื้นฟูกับเนื้องอกและมะเร็งสมอง โดย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • new-vod
 • รู้ทันเนื้องอกและมะเร็งสมองกับศิริราช

  ช่วงที่ 1 พิธีเปิดงานรู้ทันเนื้องอกและมะเร็งสมองกับศิริราช ช่วงที่ 2 การบรรยาย เรื่อง รู้ทันเนื้องอกอละมะเร็งสมองกับศิริราช โดย อ.นพ.เอกวุฒิ จันแก้ว ช่วงที่ 3 การบรรยาย เรื่อง รังสีรักษากับเนื้องอกและมะเร็งสมอง โดย ภาควิชารังสีรักษา

 • vod
 • Professional PowerPoint presentation การทำสไลด์นำเสนออย่างมืออาชีพ

  ... watching now