• vod
 • โครงการแนะนำหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สำหรับอาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

  ช่วงที่ 1 (หลักสูตรแพทยศาสตร์) ช่วงที่ 2 (หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์) ช่วงที่ 3 (หลักสูตรนักกายอุปกรณ์) ช่วงที่ 4 (หลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์) ช่วงที่ 5 (หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล) ช่วงที่ 6 (การดูแลนักศึกษา) ช่วงที่ 7 (ถาม-ตอบ ข้อสังสัย)

 • vod
 • สัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชาเเละวันเข้าพรรษา บรรยายธรรม เรื่อง อย่า ๘ ประการ บันดาลสุข

  ... watching now

 • vod
 • How to teach patient safety เราสอนเรื่องความปลอดภัยของคนไข้อย่างไร

  ... watching now

 • vod
 • สัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา บรรยายธรรม เรื่อง พุทธจริยา พระจริยวัตรของพระพุทธเจ้า

  ... watching now

 • vod
 • สัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา บรรยายธรรม เรื่อง งานของพระพุทธเจ้า

  ... watching now

 • vod
 • การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 3/2562

  ... watching now

 • vod
 • สัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา บรรยายธรรม เรื่อง 3 ดี มีสุข

  ... watching now

 • vod
 • Change management in medical edeucation : present and future การบริหารการเปลี่ยนแปลงทางแพทยศาสตรศึกษา : ปัจจุบันและอนาคต

  ... watching now