• vod
 • เสวนาวิชาการเพื่อยุติความรุนแรงที่มีต่อผู้หญิง เรื่อง เราจะไม่เงียบอีกต่อไป

  ... watching now

 • vod
 • โครงการพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม รายวิชา SHSS114

  ... watching now

 • vod
 • ฆ่าตัวตาย การปลอบประโลมทางศาสนา

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network