• vod
 • ประชาพิจารณ์ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระยะเวลาของสัญญาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ พ.ศ. …. วิทยาเขตพญาไท

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • เขียนตำรา/หนังสืออย่างมีเทคนิค
  พิชิตตำแหน่งทางวิชาการ

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังประเด็นปัญหา
  เกี่ยวกับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • เสวนาวิชาการ เรื่อง “วิกฤติประเทศไทย จุดเปลี่ยนเพื่อการปฏิรูป”

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • การเตรียมพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี ค.ศ. 2015

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • โครงการสนทนาส่งท้ายปีสภาคณาจารย์
  เรื่อง 1 ปี กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network