• vod
 • การขอตำแหน่งวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2563

  ... watching now

 • vod
 • การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้วิถีปกติใหม่
  “การศึกษาวิถีปกติใหม่ กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล”

  ... watching now

 • vod
 • การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้วิถีปกติใหม่

  ... watching now

 • vod
 • การเปลี่ยนแปลงการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่ออนาคต ผ่านทาง Mahidol Apprenticeship Program

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • ประชาพิจารณ์ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระยะเวลาของสัญญาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ พ.ศ. ….

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • ประชาพิจารณ์ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระยะเวลาของสัญญาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ พ.ศ. … วิทยาเขตศาลายา

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network