• vod
 • ปาฐกถาอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ครั้งที่ ๑๗

  ... watching now

 • vod
 • กิจกรรมเปิดหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol ERT)

  ... watching now

 • vod
 • ปาฐกถาอารี วัลยะเสวี ครั้งที่ 31 เรื่อง “นโยบายเกี่ยวกับการปฎิรูปประเทศด้านสาธารณสุข”

  ... watching now

 • vod
 • เสวนาวิชาการ “ก.พ.อ 60 สกัด vs ส่งเสริม ความก้าวหน้าทางวิชาการของอาจารย์ พม.”

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network