• vod
  • การนำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจาก สกอ.ด้วยวาจาแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561

    ... watching now

    เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
    protected content for intranet network