• vod
 • พรบ.ใหม่…นักวิจัยต้องรู้: พรบ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

  Download – 1.ความสำคัญของ พรบ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ – 2.การเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตาม-พรบ. – 3.สาระสำคัญของ-พรบ.ที่นักวิจัยต้องรู้.pdf

 • vod
 • การอบรมเรื่อง “การแนะนำทุนวิจัย เทคนิคการขอรับทุนวิจัย การบริหารเงินทุนวิจัย และการจัดการเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินของโครงการวิจัย” ครั้งที่ 2-2564

  บรรยายโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.โธมัส กวาดามูซ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ บรรยายโดย คุณอนุช จิระวันชัยกุล ผู้อำนวยการกองคลัง

 • vod
 • การแนะนำทุนวิจัย เทคนิคการขอรับทุนวิจัย การบริหารเงินทุนวิจัย และการจัดการเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินของโครงการวิจัย ครั้งที่ 1/2564

  ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.โธมัส กวาดามูซ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ คุณอนุช จิระวันชัยกุล ผู้อำนวยการกองคลัง

 • vod
 • การประชุมชี้แจงแนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนจากกองทุน ววน.ฯ ปี 2565

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • แนวทางการจัดสรรเงินทุนวิจัยประเภท Basic Research Fund จากกองทุน ววน. ประจำปีงบประมาณ 2564

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของผลงานวิจัยเบื้องต้น

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • การดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การดำเนินงานวิจัยด้านพืชที่มิได้มีวัตถุประสงค์ในทางการค้าและการขออนุญาตการดำเนินงานวิจัย ในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 11 งาน 51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network