• vod
  • โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงิน การลงทุน และการก้าวเป็นผู้ประกอบการ (Financial literacy)

    โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์