• new-vod
 • พิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560

  ... watching now

 • vod
 • กิจกรรมจิตอาสา

  โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • vod
 • “คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล” ในหัวข้อ “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล และการดำเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ.2552”

  โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • vod
 • Ransomware WanaCry

  โดย อาจารย์ ดร.บุญนิตย์ มัธยมจันทร์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • vod
 • Nice to meet you มุมมอง ทิศทาง การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดลในการก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก (World Class University)

  โดย คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิ