• new-vod
 • พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม
  (Mahidol Social Engagement)

  โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ อาจารย์ ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย หัวหน้าโครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม

 • vod
 • Happiness University

  โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 • vod
 • การพัฒนาระบบการเชื่อมต่อระหว่างวิทยาเขต
  โครงสร้างพื้นฐาน รองรับ Big Data
  ภายใต้โครงการ Smart University

  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี

 • vod
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
  ที่เน้นการพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของผู้ปฏิบัติงาน

  โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล