• vod
 • เคียงบ่า เคียงไหล่ ตอนที่ 45 เรื่องการจ้างงานคนพิการ

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • เคียงบ่า เคียงไหล่ ตอนที่ 40 เรื่อง เพศศึกษากับคนพิการ

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • เคียงบ่า เคียงไหล่ ตอนที่ 36 เรื่อง การดูแลสุขภาพคนพิการ

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • เคียงบ่า เคียงไหล่ ตอนที่ 35 เรื่อง สนทนากับท่านผู้ชม

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • เคียงบ่า เคียงไหล่ ตอนที่ 33 เรื่อง สนทนากับนายกเทศมนตรี เทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • เคียงบ่า เคียงไหล่ ตอนที่ 32 เรื่อง ศูนย์มนุษย์ล้อมิตรภาพคนพิการแห่งประเทศไทย

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • เคียงบ่า เคียงไหล่ ตอนที่ 31 เรื่อง แนวทางพัฒนาเมืองพัทยา

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • เคียงบ่า เคียงไหล่ ตอนที่ 30 เรื่อง มหาวิทยาลัยเพื่อคนพิการ

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • เคียงบ่า เคียงไหล่ ตอนที่ 29 เรื่อง ศิลปะบำบัด ตอนที่ 2

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • เคียงบ่า เคียงไหล่ ตอนที่ 28 เรื่อง นวัตกรรมภาษามือ 3 มิติ

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network