• vod
 • การประชุมวิชาการ ศตวรรษิกชนแห่งชาติ

  ช่วงที่ 1การบรรยายนำเรื่อง ศตวรรษิกชนไทยโดย ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์  ประสาทกุล ช่วงที่ 2การนำเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ “ความยืนยาวของชีวิต ที่นำสู่ความเป็นศตวรรษิกชน” ช่วงที่ 3การนำเสนองานวิจัย “ผู้สูงอายุวัยปลาย” ช่วงที่ 4การสนทนาเรื่อง “ข้อมูลศตวรรษิกชน” [rate_this_page]

 • vod
 • ประชากรและสังคม 2557
  การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม
  เสวนา : คนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับการมีบุตร

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • ประชากรและสังคม 2557
  การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม
  เสวนา : ทัศนคติ

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network