• vod
 • งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

  ... watching now

 • vod
 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้ประกอบการ ระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กับมหาวิทยาลัยมหิดล

  ... watching now

 • vod
 • การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน

  ... watching now

 • vod
 • “เสวนาธรรม…สร้างพลังชีวิตด้วยแนวคิดเชิงบวก”
  โดย พระราชวิจิตรปฏิภาณ
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Research Methods for Postgraduate students”

  ... watching now