• vod
 • งานแถลงข่าว “หนึ่งศรัทธา สู่ล้านการเกื้อกูล”

  ... watching now

 • vod
 • แถลงข่าว เปิดนวัตกรรมช่วย รพ.สู้ COVID-19 หุ่นยนต์ Wastie เก็บขยะติดเชื้อ และ หุ่นยนต์ Foodie ส่งอาหาร-ยาในหอผู้ป่วย

  ... watching now

 • vod
 • วันหัวใจโลกและวันความดันโลหิตสูงโลก

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network