• vod
 • การปนะชุมวิชาการเนื่องในวันสถาปน คณะทันแพทยศาสตร์ ครบรอบ 41 ปี

  ช่วงที่ 1 R2R (Routine to Research) ช่วงที่ 2 การบริหารจัดการแบบ LEAN เพื่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ช่วงที่ 3 สติกับการทำงาน โดย ทพ.สม สุจิรา

 • vod
 • การใช้โปรตีนเปลือกหอยมุกเสริมแกร่งกระดูก

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • แนะนำคณะทันตแพทยศาสตร์

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network