• vod
 • ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง What Makes Us Human?

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์แห่งจิต : พุทธปัญญากับความรู้สมัยใหม่
  วันที่ 7 สิงหาคม 2552

  ช่วงที่ 1 ภาพรวมของสุขภาพจิตและความเจ็บป่วยทางจิตในสังคมไทย ช่วงที่ 2 จิตบำบัดโดยใช้การเจริญสติเป็นฐาน:กรณีศึกษาโรคสมาธิสั้นและโรคออทีสติค ช่วงที่ 3 จิตบำบัดและการสร้างสุขภาพจิตด้วยเมตตาภาวนา ช่วงที่ 4 สรุปการเจริญสติและจิตบำบัดในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

 • vod
 • พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์แห่งจิต : พุทธปัญญากับความรู้สมัยใหม่
  วันที่ 6 สิงหาคม 2552

  ช่วงที่ 1 พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์แห่งจิต: เผชิญหน้ากันและร่วมมือกัน ช่วงที่ 2 ภาพรวมของสุขภาพจิตและความเจ็บป่วยทางจิตในสังคมอเมริกัน ช่วงที่ 3 แนวการศึกษาเรื่องสุขภาพจิตและความเจ็บป่วยทางจิตในพุทธศาสนา ช่วงที่ 4 จิตบำบัดโดยใช้การเจริญสติเป็นฐาน: กรณีศึกษาโรคซึมเศร้าและวิตกกังวล