• vod
 • สภามหาวิทยาลัยพบประชาคม ครั้งที่ ๕
  เรื่อง “เดินหน้ากับสภามหาวิทยาลัยมหิดล
  ยุคใหม่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก”

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network