ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

 เว็บไซต์ iptv.mahidol.ac.th อยู่ภายใต้การดำเนินงานของ งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการถ่ายทอดสดและบันทึก การประชุม สัมนา อบรม ความรู้และกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล มีการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดา (“ท่าน”) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ประเภทข้อมูล และวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก สิทธิของท่าน การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อเว็บไซต์

  1. เว็บไซต์ iptv.mahidol.ac.th เก็บรวบรวมและนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้และเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ใดบ้าง

 

          เว็บไซต์ iptv.mahidol.ac.th จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะกรณีที่จำเป็นหรือมีฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น ซึ่งรวมถึงกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการดำเนินการตามภาระหน้าที่ตามกฎหมาย การปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านได้ทำไว้กับมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยระเบียบของมหาวิทยาลัย การดำเนินการตามความยินยอมของท่าน และ/หรือ ภายใต้ฐานทางกฎหมายอื่นๆ โดยวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้

 

การเก็บรวบรวม

        (1) ผู้ใช้งานทั่วไปทางเว็บไซต์ 

          – คุ๊กกี้

        (2) บุคคลที่ปรากฏในวิดีโอ รูปภาพหรือข้อความในเว็บไซต์

          – ข้อมูลส่วนบุคคล (อาจมีในบางวิดีโอ)

            * ชื่อ, ชื่อกลาง, นามสกุล, นามแฝง 

            * เพศ

            * วันเดือนปีเกิด

            * อายุ

            * การศึกษา

            * สถานภาพสมรส

            * สัญชาติ

            * ตำแหน่ง

            * การศึกษา

            * อาชีพ

            * อายุงาน

การนำไปใช้

                1.เพื่อนำเสนอสาระความรู้ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย มาเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาคมชาวมหิดล ทั้งบุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชนทั่วไป

                2.เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล

                3.เพื่อประมวลผลทางสถิตินำไปพัฒนาเว็บไซต์และปรับปรุงเว็บไซต์ให้เหมาะสม

 

  1. คุกกี้ (Cookies) และการใช้งานคุกกี้ 

        เว็บไซต์ iptv.mahidol.ac.th ใช้คุกกี้ที่จำเป็นเพื่อให้คุณลักษณะต่างๆของเว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามปกติ ตลอดจนใช้คุกกี้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด

        *คุณสามารถปฏิเสธการรวบรวมข้อมูลผ่านคุกกี้ได้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ 

 

  1. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

      เว็บไซต์ iptv.mahidol.ac.th  จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่เหมาะสมและจำเป็นสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทและวัตถุประสงค์ตามที่พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

 

  1. การรักษาความปลอดภัย

        เว็บไซต์ iptv.mahidol.ac.th มีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในและการใช้บังคับนโยบายอย่างเข้มงวดในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการเข้ารหัสข้อมูล และมาตรการป้องกันการเข้าถึงข้อมูล  รวมถึงจัดให้มีการดูแลรักษาข้อมูลและมีมาตรการที่เหมาะสมในการใช้หรือการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

  1. ผู้เยาว์

        เราไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากผู้เยาว์ซึ่งหมายถึงบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ กล่าวคือ อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ (หรืออายุยังไม่ถึงเกณฑ์ซึ่งกฎหมายที่บังคับใช้ได้กำหนดให้บุคคลดังกล่าวบรรลุนิติภาวะ) หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรสหรือตามเงื่อนไขอื่นตามที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนด (“ผู้เยาว์”) และไม่อนุญาตให้ผู้เยาว์สมัครเพื่อใช้และบริการของเรา เว้นแต่เมื่อเราได้รับความยินยอมจากผู้เยาว์โดยลำพัง (ตามที่ผู้เยาว์สามารถกระทำได้ตามกฎหมาย) หรือ ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ หรือเมื่ออาศัยฐานทางกฎหมายอื่นใด 

หากคุณเป็นบิดามารดาของผู้เยาว์หรือเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์และทราบว่าบุตรหรือผู้เยาว์ในอำนาจปกครองของคุณได้ให้ข้อมูลส่วนตัวแก่เรา โปรดติดต่อเรา และสามารถขอใช้สิทธิของคุณได้ทั้งนี้ภายในขอบเขตที่กฎหมายคุ้มครองครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด

 

  1. วิธีการติดต่อเว็บไซต์ IPTV

        หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ หรือหากท่านต้องการขอใช้สิทธิตามพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดตามช่องทางดังต่อไปนี้

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทร 02-849-6022 

 

  1. การเปลี่ยนแปลงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

        เว็บไซต์อาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว โดยจะแจ้งประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปัจจุบันไว้ที่เว็บไซต์ของ iptv.mahidol.ac.th 

ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล