การบรรยายธรรมสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา
เรื่อง สูงวัย...ไปต่อ

โดย พระเทพวชิรวาที วัดประยุรวงศาวาส
วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๑๕ น.
ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Watch

การบรรยายธรรมสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา
เรื่อง ธรรมที่เป็นประตูสู่ประโยชน์

โดย พระมหาวัชระ ติกฺขญาโณ วัดสามพระยา
วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๑๕ น.
ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Watch

ESG เพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

นำเสนอโดย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม
ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม(อว.)(ด้านนวัตกรรม)
วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม Grand Auditorium ชั้น ๔ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
จัดโดย สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล

Watch

การบรรยายธรรมสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา
เรื่อง ที่พึ่งที่ปลอดภัย

โดย พระมหาบูรณะ ชาตเมโธ วัดฉิมทายกาวาส
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๑๕ น.
ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Watch

การบรรยายธรรมสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา
เรื่อง การพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสทองด้วยธรรม

โดย ดร.พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร วัดระฆังโฆษิตาราม
วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๑๕ น.
ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Watch