ปัญหาและการป้องกันความรุนแรงในสถานพยาบาล

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.00 - 16:00 น.
ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิตติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 รพ.ศิริราช

Watch

ทศวรรษมหกรรมคุณภาพ: ก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

MAHIDOL QUALITY FAIR 2023
"ทศวรรษมหกรรมคุณภาพ: ก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)"
พบกับกิจกรรมมากมายภายในงาน
-Poster Round Session
-การเสวนาและการบรรยายพิเศษ จากผู้ทรงคุณวุฒิ
-การบรรยายจากกลุ่มผลงานประเภท Award และ Story Telling
-บูธกิจกรรมแจกของรางวัล

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

Watch

ทำผลงานอย่างไรให้ถูกจริยธรรม

กองทรัพยากรบุคคลมีกำหนดจัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำผลงานให้ถูกต้องบนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่ เหมาะสมและนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Watch