สัปดาห์เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2566

เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมทบกองทุนจัดสร้าง “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช จ.สมุทรสาคร” ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ปี โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Watch

ทศวรรษมหกรรมคุณภาพ: ก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

MAHIDOL QUALITY FAIR 2023
"ทศวรรษมหกรรมคุณภาพ: ก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)"
พบกับกิจกรรมมากมายภายในงาน
-Poster Round Session
-การเสวนาและการบรรยายพิเศษ จากผู้ทรงคุณวุฒิ
-การบรรยายจากกลุ่มผลงานประเภท Award และ Story Telling
-บูธกิจกรรมแจกของรางวัล

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

Watch

ทำผลงานอย่างไรให้ถูกจริยธรรม

กองทรัพยากรบุคคลมีกำหนดจัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำผลงานให้ถูกต้องบนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่ เหมาะสมและนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Watch