การถ่ายทอดสด
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกฉัตร
ขึ้นประดิษฐานเหนือหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ และทรงเปิด
หอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

Watch

การบรรยายธรรมสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา
เรื่อง ธรรมที่เป็นประตูสู่ประโยชน์

โดย พระมหาวัชระ ติกฺขญาโณ วัดสามพระยา
วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๑๕ น.
ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Watch

ESG เพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

นำเสนอโดย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม
ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม(อว.)(ด้านนวัตกรรม)
วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม Grand Auditorium ชั้น ๔ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
จัดโดย สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล

Watch

การบรรยายธรรมสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา
เรื่อง ที่พึ่งที่ปลอดภัย

โดย พระมหาบูรณะ ชาตเมโธ วัดฉิมทายกาวาส
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๑๕ น.
ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Watch

การบรรยายธรรมสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา
เรื่อง การพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสทองด้วยธรรม

โดย ดร.พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร วัดระฆังโฆษิตาราม
วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๑๕ น.
ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Watch