ปาฐกถาอารี วัลยะเสวี ครั้งที่ ๓๗
เรื่อง พลังแห่งการเปลี่ยนแปลง
สตรีกับบทบาทการขับเคลื่อนสังคม
โดยคุณนวลพรรณ ล่ำซำ
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

Watch

งาน 50 ปี สภาอาจารย์ศิริราช

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 - 15.00 น.
ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

Watch

SiCOE Talks ครั้งที่ 5 “Marketing 6.0 Mutation in Healthcare”

วิทยากรโดย ผศ. ดร.เอกก์ ภทรธนกุล
หัวหน้าภาควิชาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานศิริราชมูลนิธิ และคณะกรรมการที่ปรึกษาของหน่วยบูรณาการศูนย์ความเป็นเลิศ

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 11.00 น.
ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

Watch

การบรรยายธรรมสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา
เรื่อง ที่พึ่งที่ปลอดภัย

โดย พระมหาบูรณะ ชาตเมโธ วัดฉิมทายกาวาส
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๑๕ น.
ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Watch

การบรรยายธรรมสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา
เรื่อง การพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสทองด้วยธรรม

โดย ดร.พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร วัดระฆังโฆษิตาราม
วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๑๕ น.
ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Watch