มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล 2566 | Mahidol Open House 2023

มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล 2566 ของคณะและส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 16-17 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Watch

เทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา

ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 06.30-18.00 น.
ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี อาคารหลัก ชั้น ๒ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Watch