งานแถลงข่าวเปิดหลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ
“Essentials in Biosafety and Biosecurity for BSL-2”

วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.00 - 10.00 น.

ณ อาคารสตางค์มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)

Watch

สัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันที่ 15-19 กรกฎาคม 2567 เวลา 12.00-13.15 น.
ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567
เรื่อง : อาสาฬหบูชาเข้าพรรษา ดวงตาเห็นธรรม
โดย : ดร.พระมหากรวิก อหึสโก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม กทม.

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567
เรื่อง : สาระและความสำคัญของ สามุกกังสิกเทศนาแห่งพุทธวิถึ
โดย : ดร.พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม กทม.

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2567
เรื่อง : ธรรมจักรคืออะไร? ช่วยให้บรรลุได้อย่างไร?
โดย : พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567
เรื่อง : ทางสามสาย
โดย : พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส (ศ.สียวน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กทม.

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567
เรื่อง : หนทางสู่ความดับทุกข์
โดย : พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม

Watch

MAHIDOL TOWN HALL : A ROAD TO REAL WORLD IMPACT
“ทิศทางการบริหารและเป้าหมายการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหิดล”

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จัดโดย งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป

Watch

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 เวลา 15.00 - 17.00 น.

ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

Watch