เสวนาพิเศษ Science Cafe
“แกะสูตร Start up model : จากห้องแล็บ สู่ผลิตภัณฑ์ชุดตรวจโควิด-19 มาตรฐานสากล”

When:
February 18, 2021 @ 2:00 pm – 3:00 pm
2021-02-18T14:00:00+07:00
2021-02-18T15:00:00+07:00
Where:
คณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์ และทีม Start up ผู้วิจัยและพัฒนาชุดตรวจโควิด-19
.
🌟รศ. ดร.เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์
อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ และกลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาชุดทดสอบโรคและความปลอดภัยทางอาหาร (ADDC)
🌟ผศ. ดร.สมชาย เชื้อวัชรินทร์
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ (CEMB)
🌟คุณกวิน น้าวัฒนไพบูลย์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซโนสติกส์ จำกัด
🌟คุณอกนิษฐ์ วงศ์บุญมาก
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เซโนสติกส์ จำกัด
.
ดำเนินนรายการโดย
🌟อ. ดร.พรรณวจี พยงค์ศรี
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ