พิธีกล่าวปฏิญาณ แสดงความจงรักภักดีและรวมพลังรำลึก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

... watching now