สัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
บรรยายธรรม เรื่อง การระวังรักษาใจ

... watching now