“๔๘ ปี เปิดให้บริการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี”
งาน “ปาฐกถาอารี วัลยะเสวี ครั้งที่ ๓๐”

... watching now